Behandling av personopplysninger

 
Når du er i kontakt med meg som pasient vil jeg behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor jeg gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
 
 

Taushetsplikt

Jeg er lovpålagt taushetsplikt slik som annet helsepersonell, ref. helsepersonelloven kapittel 5, §21 og §25.   


Jeg samler inn og behandler følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon:

 • Navn, adresse og fødselsdato, samt telefonnummer og e-postadresse
 • Opplysninger til bruk i behandlingen av pasienten (helseopplysninger):
 • Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget
 • Øvrige personlige forhold om pasienten, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget

Hvorfor samler jeg inn personopplysninger og hva slags informasjon samler jeg inn 

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål: 

 • Kontaktinformasjonen: for å administrere pasientforholdet
 • Helseopplysninger: for å kunne behandle / følge opp pasienten på best mulig måte

Behandling vil omfatte følgende: 

 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i mitt arkiv (et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv), samt oppdatere denne ved endringer. Jeg har pr i dag kun fysisk arkiv.
 • Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som pasienten gir muntlig når vedkommende er til behandling/oppfølging og lagre denne informasjonen i mitt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk arkiv/journal) 
 • Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den behandlingen pasienten får hos oss eller når behandlingen og/eller pasientforholdet endelig avsluttes
 • Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under 

Utlevering av personopplysninger til andre 

Jeg gir ikke personopplysninger jeg behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med pasienten, pasientens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger meg å gi ut informasjonen.  


Lagringstid 

Jeg lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger jeg behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når pasientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som jeg behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til meg, på mitt kontor. Jeg vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Jeg vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før jeg lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor meg. Dette gjør jeg for å være sikker på at jeg kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos meg. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å du levere en skriftlig signert anmodning til meg, på mitt kontor.  


Klager

 • Dersom du mener at min behandling av personopplysninger ikke stemmer med det jeg har beskrevet her eller at jeg på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Jeg oppfordrer deg likevel til å henvende deg til meg først.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på:  www.datatilsynet.no


Endringer

Hvis det skulle skje endring av mine tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. 


Randi Reitan